Taal

ALGEMEEN

De gebruiker van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna ook te noemen: “deze algemene voorwaarden”) is Image Textiles BV, kantoorhoudende te 5281 PB Boxtel, Korenmolen 5.

Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die aan ons verzoekt een dienst te verrichten of goederen te leveren.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onze offertes en verbintenissen tussen ons en de wederpartij uitsluitend deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.

1. Aanbiedingen en overeenkomsten

1.1. Alle door ons verstrekte offertes, aanbiedingen, prijzen en condities worden steeds vrijblijvend gedaan en vervallen na verloop van 30 dagen.

1.2. Orders en wijzigingen daarvan zijn voor ons slechts bindend, indien zij schriftelijk door ons zijn geaccepteerd of bevestigd, dan wel met de levering daarvan een aanvang is gemaakt.

1.3. Afspraken met of toezeggingen door derden, onze vertegenwoordigers of andere medewerkers, zijn voor ons niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd.

1.4. Verbreking en annulering van de overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk indien wij daarin toestemmen. Alsdan is de wederpartij verplicht tot vergoeding van de door ons ter voorbereiding en -gedeeltelijke- uitvoering gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van de nadelige financiële gevolgen voor ons wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. Deze vergoedingen gezamenlijk zullen minimaal 10% van de overeengekomen contractwaarde bedragen. Indien de overeenkomst al heeft geleid tot aankoop van grondstoffen en of specifieke productie reservering, dan zal de vergoeding minimaal 35% bedragen. Indien de producten al specifieke kenmerken uit de opdracht tonen, kleurcombinatie, stofcombinatie, borduring en of print, dan bedraagt de vergoeding minimaal 85%.

1.5. Alle door ons verstrekte tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichtenopgaven, alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door ons aan wederpartij verstrekte informatie, blijven ons eigendom, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteursrechten en modellen- en octrooirechten, ook in het geval dat daar kosten voor in rekening zijn gebracht. Behoudens onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is het wederpartij niet toegestaan deze bescheiden te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter beschikking te stellen.

2. Prijsstelling

2.1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en door overheids- en/of semi-overheidsinstellingen opgelegde heffingen. Zij gelden voor levering af fabriek, tenzij anders wordt overeengekomen.

2.2. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

3. Kostprijsverhogende factoren

3.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst drie maanden zijn verstreken, zijn wij gerechtigd om de prijs aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering c.q. betaling optredende wijzigingen in deze prijsbepalende factoren, zoals van grondstofprijzen, loon en valuta wisselkoersen.

3.2. Indien door enige overheidsmaatregel, vóór de aflevering van de door ons te leveren goederen kostprijsverhogende belastingen, invoerrechten en/of andere heffingen worden verhoogd, zullen wij het recht hebben deze verhogingen door te berekenen, ook indien met de wederpartij overeengekomen is, dat de prijs vast zal zijn.

3.3. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn van de door ons te leveren of geleverde goederen een wijziging optreedt in de ter beurze te Amsterdam geldende koers van de geldsoort van het land van waar wij de goederen betrekken ten opzichte van de euro, zullen wij het recht hebben deze wijziging door te berekenen aan de wederpartij.

4. Levertijd

 1. 4.1.  Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. 4.2.  Bij niet tijdige levering dient de wederpartij ons voorafgaand schriftelijk in gebreke te stellen, wil er sprake zijn van

verzuim aan onze zijde.

4.3. Bij niet-tijdige levering heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst en evenmin mag door hem de ontvangst en betaling worden opgeschort, zulks behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan onze kant.

4.4. De goederen worden beschouwd als zijnde geleverd zodra zij de fabriek of opslagplaats hebben verlaten.

5. Overmacht

 1. 5.1.  Tijdens overmacht worden de leverings- en betalingsverplichtingen opgeschort.

 2. 5.2.  Indien wij bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk

aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5.3. Als overmachtsfactoren worden tussen partijen met name aangemerkt brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van materialen of hulpmiddelen en/of diensten, inmenging van overheids- of toezichthoudende instanties, wettelijke regelingen welke het gebruik van de geleverde zaken belemmeren, en in het algemeen elke oorzaak welke buiten onze controle gelegen is, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor ons bemoeilijkt wordt.

6. Betalingen

6.1. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde rente en de door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande vorderingen zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.2. Betalingen dienen zonder korting of verrekening te geschieden op een daartoe door ons aangewezen bankrekening, uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum. Wij hebben echter het recht, ter onzer beoordeling, enkel onder voorwaarde van vooruitbetaling of tegen afwijkende bepalingen te leveren.

6.3. De wederpartij is nimmer gerechtigd betaling van enige openstaande factuur op te schorten, dan wel te verrekenen.

7. Rente en kosten

7.1. De in artikel 6 genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De wederpartij is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.

7.2. Vanaf het moment van verzuim tot de dag van volledige betaling is de wederpartij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag.

7.3. Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor rechtskundige bijstand alsmede de kosten die bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste vijftien procent van de hoofdsom, met een minimum van € 500,- exclusief BTW. Naar onze keuze kan wederpartij ook worden belast voor de werkelijke kosten. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door ons werkelijk gemaakte kosten.

8. Risico

8.1. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat wij deze ter beschikking stellen aan de wederpartij. De levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform “Incoterms” die geldend zijn ten tijde aangaan van de levering.

9. Deelleveringen

9.1. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kunnen wij te onzer keuze dit deel leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is.

9.2. Bij levering van orders in gedeelten volgens het vorenstaande, als ook bij leveringen van successieve gedeelten van een bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere (af)levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding van het geleverde door de wederpartij niet meer kan worden teruggekomen. Indien deellevering(en) plaatsvindt op verzoek van wederpartij, zijn wij gerechtigd om de extra kosten die dit met zich meebrengt, zoals transport, inklaringskosten etc., door te belasten aan wederpartij.

10. Opslag

10.1. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending zullen wij, indien onze opslagfaciliteiten zulks toelaten, de zaken bewaren en hiervoor zorgdragen gedurende een periode van maximaal zes maanden.

10.2. In voorkomend geval is de wederpartij verplicht de kosten van opslag en bewaring te vergoeden naar in redelijkheid te hanteren maatstaven over de periode vanaf de in de overeenkomst voorziene levertijd tot aan de datum van uiteindelijke levering. Opschorting van uitlevering heeft geen opschortende werking op de verkoopfactuur.

11. Zekerheidsstelling, pandrecht en eigendomsvoorbehoud

11.1. Indien naar ons oordeel daartoe aanleiding bestaat, zijn wij te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de wederpartij deugdelijke zekerheid voor de betaling van de door hem gekochte zaken stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid hebben wij het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met eenvoudige schriftelijke mededeling te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Een en ander in het bijzonder door toepassing Artikel 1 van deze voorwaarden.

11.2. Alle zaken die wij voor de wederpartij houden, worden geacht aan ons verpand te zijn voor alle bedragen die de wederpartij aan ons uit welke hoofde dan ook verschuldigd is of zal worden.

11.3. Alle door ons geleverde en zich bij of onder de wederpartij of onder zijn houder bevindende zaken blijven ons eigendom, tot het moment dat de wederpartij onze vorderingen betreffende de tegenprestatie - daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele rente en kosten - voor de door ons aan de wederpartij krachtens overeenkomst te leveren of geleverde zaken, dan wel te verrichten of verrichte werkzaamheden heeft betaald.

11.4. Indien en zodra de wederpartij in gebreke is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen of in strijd met het hier bepaalde handelt, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen, zoals in dit artikel bedoeld, zonder rechterlijke tussenkomst als ons eigendom terug te halen en zal de wederpartij daaraan medewerking verlenen. Alle kosten van het terughalen van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, komen ten laste van de wederpartij.

11.5. Eveneens blijven alle door ons geleverde zaken ons eigendom indien en zolang de wederpartij de vorderingen die wij op hem hebben, wegens tekortschieten in de nakoming van de bovengenoemde overeenkomsten [waaronder mede begrepen onze vorderingen terzake van boete, rente en kosten] niet heeft voldaan.

11.6. Zolang de wederpartij voornoemde vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet gerechtigd de door ons geleverde zaken met een [al dan niet bezitloos] pandrecht te bezwaren. De wederpartij verbindt zich om tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te verklaren, dat hij daartoe niet bevoegd is.

11.7. Wanneer de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de hierboven genoemde vorderingen niet (meer) kan voldoen en of langdurig in gebreke blijft of naar onze beoordeling niet na aanmaning tot finale afname zal komen, wij het recht hebben de goederen, indien gepersonaliseerd door middel van logo of naam vermelding, deze rechtstreeks met het verlenen van een eventuele korting aan de klant van de wederpartij rechtstreeks aan te bieden. Wederpartij kan dan geen aanspraak maken op eventueel merkrecht welk eventueel is toegepast in de labeling van de goederen. Indien het merkrechten betreft die een derde partij onder licentie vergoeding verstrekt heeft, blijven de daar uit voortvloeiende verplichtingen voor rekening en risico van wederpartij en kan wederpartij geen aanspraak tot vergoeding van deze merkrechten eisen dan wel verrekenen met de vordering. Voor de doorverkoop brengt Image Textiles een standaard vergoeding van 10% in rekening, die strekt boven op het resterende saldo van de transactie. Het verschil in positief saldo zal Image Textiles BV uitkeren aan de wederpartij, een verlies zal vermenigvuldigde met de verkoop vergoeding voor rekening en risico van wederpartij komen.

11.8. Wanneer de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de hierboven genoemde vorderingen heeft voldaan, dan zullen wij de eigendom van de geleverde zaken verschaffen onder voorbehoud van een pandrecht van ons tot meerdere zekerheid van andere aanspraken, welke wij op de wederpartij hebben. De wederpartij zal op ons eerste verzoek de medewerking verlenen aan alle handelingen die in dit kader vereist zijn.

11.9. Ingeval van faillissementsaanvrage, een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling of ingeval met betrekking tot zaken van de wederpartij conservatoire maatregelen worden genomen, is de wederpartij verplicht ons hiervan per omgaande in kennis te stellen.

11.10. Indien de wederpartij ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde zaken is de wederpartij dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft.

11.11. Wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de goederen voordat eigendomsovergang heeft plaatsgevonden als bedoeld in lid 3. Ontbinding en terugname laten onze rechten op vergoeding van schade en verlies onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

11.12. Indien wederpartij de goederen door gedistribueerd heeft aan meerdere filialen of aan cliënt(en), zullen de kosten van verdeelde repatriëring van de goederen voor rekening van wederpartij vallen.

12. Klachten en garanties en reclamaties

12.1. Wij staan in voor de goede kwaliteit van de door ons geleverde goederen en garanderen dat onze goederen gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor ze zijn vervaardigd. De gebruikte onderdelen voldoen aan de normen die daarvoor zijn opgesteld en zijn overeenkomstig verstrekte of bekende specificaties. Mochten er onacceptabele afwijkingen, beschadigingen, manco’s en/of andere onvolkomenheden voorkomen, zijn wij bereid tot vervanging en/of vergoeding van de schade, onder de volgende voorwaarden en bedingen.

12.2. Reclames over facturen, kwaliteit of leveringsomvang dienen binnen veertien (14) dagen na de datum van de factuur schriftelijk door ons te worden ontvangen.

12.3. Klachten met betrekking tot manco’s en beschadigingen aan een door de wederpartij ontvangen zending dienen op de vrachtbrief te worden aangetekend, bij gebreke waarvan ieder klachtrecht dienaangaande vervalt.

12.4. De goederen waarop de klacht betrekking heeft, moeten te onzer beschikking worden gesteld.

12.5. Indien aan een klacht na verloop van vermelde termijn door ons al dan niet ten dele wordt tegemoetgekomen, geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de wederpartij daaraan enig recht kan ontlenen.

12.6. De gemelde klachten worden door ons beoordeeld. Indien zij gegrond worden verklaard, worden door ons de als ondeugdelijk gekwalificeerde producten voor zover mogelijk hersteld of gerepareerd. Indien zulks niet mogelijk is worden door ons in beginsel nieuwe producten geleverd.

12.7. Indien herstel, nalevering of belevering niet mogelijk is, of een dergelijke nalevering of bijleveren niet voldoet aan de oorspronkelijke specificaties, zal door ons de tegenwaarde van de geleverde goederen worden gecrediteerd. Wij zijn op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van meer dan de waarde van de door ons als ondeugdelijk gekwalificeerde goederen.

12.8. Indien de reclames niet gegrond blijken te zijn komen de kosten van het onderzoek voor rekening van de wederpartij, onder gehoudenheid de gereclameerde goederen weer terug te nemen.

12.9. Reclamaties geven wederpartij geen recht zijn betaling op te schorten, en verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Reclamatie ten aanzien van een deel van de order geeft wederpartij niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele order.
13. Verrekening recht

13.1. Wij zijn gerechtigd om door de wederpartij aan ons verschuldigde bedragen en niet betaalde rente, te verrekenen met door ons aan de wederpartij eventueel toegezegde omzetbonussen en promotievergoedingen.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, zowel direct als indirect door welke oorzaak dan ook aan de zijde van de wederpartij of derde in verband met door ons geleverde zaken of diensten, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van onze opzet of grove schuld.

14.2. Onverminderd het vorenstaande zijn wij nimmer aansprakelijk voor:

 1. gevolg- en/of indirecte schade als bedrijfsstagnatie en gederfde winst;

 2. schade, veroorzaakt door hulppersonen;

 3. schade die ontstaat aan goederen van derden.

14.3. Indien wij, ondanks het bepaalde in dit artikel, om welke reden dan ook gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, dan komt voor vergoeding echter alleen in aanmerking de netto-factuurwaarde van de betreffende levering of, indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de door de verzekeraar in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.

14.4. Indien de verhouding van de door de wederpartij te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door de wederpartij geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.

14.5. De wederpartij zal ons vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot geleverde zaken en/of diensten.

14.6. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die op onze producten, al dan niet door onze tussenkomst, zijn of worden aangebracht (beeld, geluid of data).

15. Opeisbaarheid

15.1. Indien de wederpartij in verzuim is, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert, zijn bedrijf beëindigt, dan wel er bij ons gerede twijfel aanwezig is of de wederpartij zijn verplichtingen deugdelijk en tijdig zal kunnen nakomen, zijn al deze vorderingen van ons op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

16. Herstel & vervanging

16.1 Ingeval van herstel of vervanging van goederen geschiedt zulks op onze vestiging of, indien wij dat wensen, op de locatie waar de goederen zich feitelijk bevinden.

17. Ontbinding

17.1. Wij hebben het recht iedere overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist met onmiddellijke ingang te ontbinden:

 1. in geval van overmacht langer duurt dan 3 maanden;

 2. wanneer naar ons oordeel de financiële positie van de wederpartij risico’s inhoudt, tenzij de wederpartij op eerste

  aanmaning tot genoegen van ons nadere zekerheid stelt;

 3. indien de wederpartij één of meer van de op hem rustende verplichtingen niet nakomt;

 4. wanneer ten laste van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

 5. wanneer aan de wederpartij surséance van betaling wordt verleend of diens faillissement wordt aangevraagd.

 6. Alle door ons verstrekte tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichtenopgave alsmede alle andere in het kader van

  de overeenkomst door ons aan de wederpartij verstrekte informatie, blijven ons eigendom, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteursrechten en modellen- en octrooirechten, ook in het geval dat daar kosten voor in rekening zijn gebracht. Behoudens onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is het wederpartij niet toegestaan deze bescheiden te ( doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter beschikking te stellen.

 7. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

 8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wij met wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

9. Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling aan wederpartij inclusief meezenden van de gewijzigde algemene voorwaarden. Indien wederpartij de wijzigingen in de algemene voor waarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot op het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht deze wijzigingen per aangetekende brief te weigeren. Wanneer wederpartij hier niet toe overgaat, wordt wederpartij na het tijdstip van inwerkingtreding geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

18. Adviezen

18.1 Informatie en adviezen van ons zijn van algemene aard en vrijblijvend. Voor de uitvoering van onze adviezen is de wederpartij zelfverantwoordelijk.

19. Diverse onderwerpen

19.1. Op de overeenkomst tussen ons en de wederpartij en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlandse Recht van toepassing.

19.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wij met wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

19.3. Alle geschillen tussen ons en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter te ‘s-Hertogenbosch.

19.4. De tekst van de Nederlandse versie van deze voorwaarden is bij enige onduidelijkheid in een vertaalde versie beslissend.Meld je aan voor onze nieuwsbrief